DOWNLOAD SOOOS STATEMENT 31-3-2022

SOOOS

SOOOS IS DE NIEUWE ARTISTIEK-ECOLOGISCHE PARTIJ. SOOOS IS EEN NOODOPROEP EN BIEDT EEN POLITIEK PROGRAMMA.

SOOOS = 3X SOS

SAVE OUR SOULS, SOS ... --- ...

SOS IS DE MORSECODE VAN HET NOODSIGNAAL SAVE OUR SOULS. MAAR WAARVAN MOETEN ONZE ZIELEN GERED EN WAARTEGEN MOETEN ZE BESCHERMD WORDEN?

SOOOS IS AFGELEID VAN SOCIUS DAT BONDGENOOT EN VERBINDING BETEKENT. SOOOS STRIJDT VOOR RECHTVAARDIGHEID, GELIJKHEID, SOLIDARITEIT, TEGEN HOMOGENISERING IN ALLE DOMEINEN EN VOOR DE RIJKHEID EN SAMENHANG VAN DRIE OOO ECOLOGIEËN:

O MENS EN MIND: DE MENSELIJKE GEEST EN IDEEËN
O MAATSCHAPPIJ: SOCIAAL, ECONOMISCH EN CULTUREEL
O LEEFWERELDEN: ALLE LEVEN ÍN HAAR LEEFOMGEVING

SOOOS IS 3X SOS, HET IS SOS IN ALLE DRIE OOO ECOLOGIEËN. DEZE DRIE VORMEN EEN EENHEID MAAR DE SAMENHANG ERTUSSEN IS VERNIETIGD. DIT IS HET GEVOLG VAN DE HOMOGENISERING IN HET LAATKAPITALISME. MASSAMEDIA SPEELT IN HET GELIJKSCHAKELEN VAN DE MENSELIJKE GEEST EEN GROTE ROL EN BEPERKT WAARTOE MENSEN IN STAAT ZIJN. RIJKHEID EN VARIATIE IN ALLE DRIE ECOLOGIEËN MOET WORDEN TERUG BEVOCHTEN: HET IS DE BRON WAAR HET LEVEN UIT PUT.

WAAR KUN JE SOOOS POLITIEK PLAATSEN?
SOOOS IS OP EUROPA GERICHT, DE OUDE NATIESTATEN KUNNEN DE CRISES IN DE DRIE ECOLOGIEËN NIET AAN. SOOOS VERBINDT IN NEDERLAND ZOWEL DE OUDE SP EN WAT ERVAN AFGESPLITST IS, GROENLINKS DIE MAAR TWEE ECOLOGIEËN BEDIEND, PVDA (1 A 2), PARTIJ VAN DE DIEREN (1 A 2) EN BIJ1 (1 A 2). D66 (BEDIEND 3 ECOLOGIEËN MAAR ALLEN HALFSLACHTIG) PAST IN HAAR OORSPRONG WEL BIJ SOOOS. NAAST DEZE OUDE PARTIJEN LATEN WE ONS INSPIREREN DOOR NATUURCLUBS WAARONDER XR, DOOR VAKBONDEN WANT DIE ZIJN BROODNODIG EN DOOR BLM. SOOOS IS RADICAAL KRITISCH OVER TECHNOLOGIE EN HOE DEZE DE MENSELIJKE GEEST VERVUILT EN DE GEMEENSCHAP UIT ELKAAR SPEELT.

SOOOS IS (NOG) GEEN PARTIJ WAARVAN JE LID KUNT WORDEN MAAR SOOOS IS PUBLIEK AANWEZIG ALS SPIEGEL, INSPIRATIE EN SPARRING PARTNER. HET BESTRIJDEN VAN GELIJKSCHAKELING GELDT OOK VOOR SOOOS ZELF. GEEN HIËRARCHISCHE PARTIJSTRUCTUUR EN GEEN SOCIALE MASSAMEDIA OM MAAR IETS TE NOEMEN. ALLE ACTIE VAN SOOOS IS GERICHT OP HET VERGROTEN EN VERWERVEN VAN HANDELINGSVERMOGEN VOOR WIE DEEL VAN SOOOS WIL UITMAKEN. HANDELINGSVERMOGEN OM DE WERELD OM HET LEVEN TE LATEN DRAAIEN IN PLAATS VAN OM VERRIJKING, ORDENING EN CONTROLE. TECHNOLOGIE MOET IN HANDEN VAN MENSEN KOMEN EN NIET ANDERSOM.

DE DRIE ECOLOGIEËN
1. HET IS SOS VOOR DE MENSELIJKE GEEST EN IDEEËN, DEZE WORDEN STEEDS MEER GELIJKGESCHAKELD MET STEEDS MINDER HANDELINGSVERMOGEN ALS GEVOLG. DOOR HET VOLGEN VAN HET IDEAAL VAN CONSUMPTIEF GELUK EN VAN TECHNOLOGISCH GEMANIPULEERDE SOCIALE AANDACHT LEIDEN STEEDS MEER MENSEN AAN VERMINDERDE LEVENSKRACHT EN AFNAME VAN AGENCY. POLITIEK STAAT NIET ALLEEN VER VAN DE BURGER, DE BURGER STAAT OOK VER AF VAN HET REALISEREN VAN ZICHZELF EN DE OMGEVING. OOK ALS DAT ‘I RATHER PREFER NOT TO’ BETREFT.

2. HET IS SOS IN DE SOCIALE, ECONOMISCHE EN CULTURELE GEMEENSCHAP DOOR ONEERLIJKE VERDELING EN VERHOUDINGEN AANGEJAAGD DOOR SPLIJTENDE TECHNOLOGIE. TELKENS DRAAGT DE ZWAKSTE DE ZWAARSTE LASTEN EN ZOEKT KAPITAAL ONDERKOMEN OM GEMEENSCHAPPELIJKE DOMEINEN TE KUNNEN PARASITEREN. SOCIAAL IS GEKAAPT EN WORDT MISBRUIKT, MEDE DOOR TECH DIE DE GROEP EN DE MEUTE DE KANS BIEDT DE ENKELING TE VERZWELGEN. SOOOS HAALT DE WARE SOCIUS EN GEMEENTE TERUG. OOK BONDGENOOT ZIJN VAN JEZELF VALT DAARONDER.

3. HET IS SOS VOOR HOE DE MENS ZICHZELF BEGRIJPT IN DE RELATIE TOT DE EIGEN LEEFOMGEVING EN DE LEEFOMGEVINGEN VAN ALLE ORGANISMEN. ALLE ORGANISMEN LEVEN IN EEN EIGEN UMWELT MAAR IN DE UMWELT VAN DE MENS ZIJN ALLE ANDERE UMWELTEN TOEGEËIGEND. IN NEDERLAND IS ‘NATUUR’ TERUGGEBRACHT TOT WAT DOOR NATUURORGANISATIES WORDT BESCHERMD, DE REST VALT TEN PROOI AAN MONOCULTURELE EN MASSAMEDIALE LANDBOUW EN AAN MOBILITEIT. DE LEEFOMGEVING IS BELEID GEWORDEN IN PLAATS VAN ÉÉN MET HET ORGANISME.

BLUNT GEZEGD VERWAARLOOST DE MENS ZICHZELF IN ALLE DRIE OOO ECOLOGIEËN. IEDERE ANDERE POLITIEKE BEWEGING REKENT ÉÉN O OF MAXIMAAL TWEE OO TOT HUN UITGANGSPUNTEN. DAT IS OUDE POLITIEK WAARNA DE HET INNERLIJK MECHANISME DE ONTBREKENDE TWEEDE OF DERDE ECOLOGIE VIA BELOFTES EN ILLUSIES AANVULT. HOE MINDER O’S IN BEHEER ZIJN HOE MEER SPILLOVER EFFECTEN.

VANDAAG IS ALLE POLITIEK ECOLOGISCH. ALLEEN IN DE SAMENHANG TUSSEN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN HEEFT DE MENS EN HET NIET-MENSELIJK LEVEN EEN TOEKOMST OP DEZE AARDE.

TECHNOLOGIE
INDIEN SOCIALE TECH IN EUROPA ZOU ZIJN ONTWIKKELD ZOU DE VS PRESIDENT ER ZEKER GEEN GEBRUIK VAN MAKEN. STEL JE VOOR! MAAR WAAROM ANDERSOM DAN WEL? STOP DEZE VORM VAN ‘CULTUREEL’ IMPERIALISME. NA WO2 ZIJN WE OVERSPOELD MET TV EN CONSUMPTIE, LATEN WE DE VOLGENDE 100 JAAR EUROPESE WAARDEN EXPORTEREN NAAR AUTOCRATISCHE STATEN.

GELEIDE GELIJKHEID
SOOOS WERKT AAN EEN PRINCIPE VAN ‘GELEIDE GELIJKHEID’. HISTORISCH OPGEDAAN VOORDEEL BIJVOORBEELD WORDT HERVERDEELD OM DE
DIVERSE HEDENDAAGSE PROBLEMEN DIE ERUIT VOORT ZIJN GEKOMEN UIT TE KUNNEN BANNEN. TIJD WAS IN HET VOORDEEL VAN VROEG-KAPITALISTEN, DE NEGATIEVE GEVOLGEN HIERVAN DIE WE NU MEEMAKEN, ZULLEN ALSNOG WORDEN VERDISCONTEERD. OOK PRIVILEGES EN VERWORVENHEDEN ALS GROND EN INVESTERINGEN VALLEN DAARONDER. SOOOS BELAST ALLE PRIVATISERING DIE IN DE KERN PUBLIEKE DIENSTEN ZIJN, WAARONDER COMMUNICATIE EN SOCIALE TECHNOLOGIE. SOOOS PLEIT VOOR EXTRA BELASTING OP FINANCIËLE TRANSACTIES. SOOOS WIL KOLONIAAL ONRECHT EN UITBUITING FINANCIEEL COMPENSEREN EN STELT EEN MONDIAAL FONDS VOOR. SCHULDEN KUNNEN HIERDOOR WORDEN WEGGESTREEPT. IN DIT RADICALE PROCES VAN DEKOLONISATIE, DEKOLONISATIE VAN DE GEEST EN VAN DE GEMEENSCHAP, KOMT ALLE VERBORGEN ONRECHT, VERVUILING EN TRAUMA BOVEN WATER. SOOOS VOORZIET EEN MULTIPOLAIRE WERELDORDE WAARBIJ AFRIKA MEER ONDERSTEUNING NODIG HEEFT. DE GEVOLGEN VAN DE OPWARMING VAN DE AARDE MOETEN NAAR DRAAGKRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEID WORDEN VERDEELD: SOLIDARITEIT BOVEN ALLES.

TRANSVERSAAL PROGRAMMA
SOOOS IS DEMOCRATISCH EN INTERNATIONAAL. SOOOS IS ANTI-FOSSIEL EN STELT R&D VAN WATERSTOF BOVEN ALLES OM DIT TE BEREIKEN. SOOOS STELT DE EU BOVEN DE NATIESTAAT DIE NOG ALLEEN MAAR RESSENTIMENTE KRACHTEN AANTREKT EN OPROEPT. DE EU MOET RADICAAL DEMOCRATISCH WORDEN WAARBIJ REGERINGSLEIDERS THUIS EN IN DE EU HETZELFDE ZEGGEN. SOOOS HERWAARDEERT LAAGBETAALD WERK DOOR EEN COLLECTIEF FONDS, VECHT TEGEN DE FLEXIBILISERING VAN DE ARBEID, STIMULEERT HET HERORGANISEREN VAN WERKENDEN IN VAKBONDEN, HERVORMING VAN DE WONINGMARKT VIA AFGEDWONGEN SOCIALE WONINGBOUW, INTRODUCEERT AMBACHTELIJKHEID IN ALLE SECTOREN, SOOOS KIEST VOOR KWALITEIT IN DE ZORG, GELIJKHEID IN GEZONDHEID, IS TEGEN PUBLIEKE MASSAMEDIA EN TEGEN MASSAMEDIALE MONOPOLIES, SOOOS IS VOOR KERNENERGIE, VOOR GOED EN EERLIJK VOEDSEL, VOOR BREED, DIEP EN RIJK ONDERWIJS WAARIN PATROONHERKENNING BASISKENNIS MOET WORDEN, VOOR HET UITBANNEN VAN PRIVATISERING EN ALLE SPECULATIE IN PUBLIEKE DOMEINEN EN SOOOS VERZET ZICH TEGEN DE DIERINDUSTRIE. AGRO-INDUSTRIE MOET AMBACHTELIJK WORDEN VIA BTW, VLEESTAX, UITKOOP, ANTI-INTENSIEVE DIERHOUDERIJ EN INVESTERINGEN IN EIWIT VERVANGERS. WAGENINGEN MOET DAARIN LEIDEND GAAN WORDEN EN DEZE KENNIS WERELDWIJD VERSPREIDEN .

SOOOS IS ANTIRACISTISCH, VOOR EU MILITAIRE VEILIGHEID, VOOR EERLIJKE IMMIGRATIE, EMIGRATIE EN UITWISSELING, TEGEN DOOR DE VS GESTUURDE SOCIALE MASSA TECHNOLOGIE, VOOR PLURALE WETENSCHAP, VOOR GELIJKHEID VAN ALLE MOGELIJKE GENDER IDENTITEITEN EN RELATIES EN SOOOS IS TEGEN IDENTITEITSPOLITIEK. SOOOS STIMULEERT KUNST, CULTUUR, EXPERIMENT EN DE DOORDRINGING DAARVAN IN ALLE SECTOREN. CULTURELE ORGANISATIES MOETEN ZICH VEEL MEER RICHTEN OP DE SAMENHANG TUSSEN DE DRIE ECOLOGIEËN IN PLAATS VAN NU ZICH TE RICHTEN OP ZELF-GECREËERDE DISCOURSEN DIE CULTUUR NAAR BINNEN LAAT KIJKEN. SOOOS STIMULEERT BEWEGING EN SPORT, HET LICHAAM ÍS DE GEEST. SOOOS EIST EEN VERBOD OP CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN DIE ALLE LEEFOMGEVINGEN AANTASTEN. SOOOS BLOKKEERT TECHNOLOGISCHE TOEPASSINGEN DIE DE SOCIUS BEDREIGEN: DE SOCIALE GEMEENSCHAP IS GEEN BUSINESSMODEL.

OEFENEN
SOOOS ROEPT OP OM IN ALLE DOMEINEN DE DWARSVERBINDING TE ZOEKEN EN OM TE GAAN OEFENEN. NIET OM IETS TE LEREN MAAR GEWOON OM ALVAST TE BEGINNEN. SOOOS STRIJDT TEGEN HOMOGENISERING, MONOCULTUUR EN ROEPT OP DE STRIJD ROND IDENTITEIT IN ALLE OOO ECOLOGIEËN TE STAKEN. DEZE STRIJD IS AAN ONS OPGELEGD, VERGROOT ZELF-OPGEWEKTE VERSCHILLEN UIT, TECHNOLOGIE VERSNELT EN VERSPREIDT DEZE, OM DE MENS TE ATOMISEREN. HIERMEE NEEMT INDIVIDUEEL HANDELINGSVERMOGEN VERDER AF EN WORDT VERZET GEBROKEN.

ALTERNATIEF VOOR CONSUMPTIEF GELUK
SOOOS ZIET MENSEN WENTELEN IN ONVRIJWILLIG COMFORT: ZE ZIJN SPELERS IN EEN VECHTMARKT VAN CONSUMPTIE EN AANDACHT. DIT IS EEN OPEN GEVANGENIS. HET BRENGT MENSEN DIE AL ZIJN ACHTERGESTELD TOT ONVRIJWILLIGE WANHOOP. ZIJ KEREN ZICH ECHTER NIET TEGEN HET ONMENSELIJK SYSTEEM MAAR EISEN HUN DEEL ONVRIJWILLIG COMFORT OP. ANDERE PARTIJEN DAN SOOOS STEUNEN DIT, ZIJ BIEDEN HUN KIEZERS HET HOOGST MOGELIJKE: CONSUMPTIEF GELUK, DAT ZE ALS VRIJHEID VERKOPEN. SOOOS BIEDT EEN ALTERNATIEF VOOR DIT CONSUMPTIEF GELUK, ONVRIJWILLIG COMFORT EN TECHNOLOGISCH GEMANIPULEERD SOCIAAL VERBAND. DE RIJKHEID EN DE SAMENHANG TUSSEN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN BIEDEN TOEGANG TOT DIT ALTERNATIEF. HET IS SOS IN DE MINIMAAL DRIE ECOLOGIEËN, DAAROM: SOOOS

SOOOS IS EEN CONCEPT VAN JOHANNES BONGERS VOOR GEMEENTE NIEUWE IJSSEL, 16/3/2022 - 31/3/2022. ©SOOOS 2022, SOOOS.ORG

* ‘THE THREE ECOLOGIES’, FÉLIX GUATTARI, 1989

Houd me op de hoogte

SOOOS houd je op de hoogte.

© SOOOS. All rights reserved. SOOOS is een initiatief van Stichting Nieuwe IJssel

Dank je wel

We houden je op de hoogte

© SOOOS is an initiative of Stichting Nieuwe IJssel